Kwaliteit

Kwaliteit

De praktijk is gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychtherapeuten en voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Ik houd mijn vak bij en overleg regelmatig met collega’s, huisartsen en eventueel psychiaters over behandelingen. Bij mijn afwezigheid kan een van mijn collega’s indien nodig een ondersteunend gesprek voeren met cliënten uit onze praktijk.


In de praktijk wordt gebruikt gemaakt van zgn. Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit betekent dat met enige regelmaat vragenlijsten worden ingevuld m.b.t. tevredenheid over de behandeling en de mate van ervaren klachten. Deze informatie wordt met jou besproken en gebruikt om de behandeling indien nodig bij te sturen.


Als je niet tevreden bent over de behandeling, dan stel ik het op prijs als je dit met mij bespreekt. Ik zal mijn best doen samen met jou een oplossing te vinden. Mocht ons overleg onverhoopt onvoldoende opleveren, kun je hierover een gesprek voeren met een collega en/of de behandeling voortzetten bij een collega. Tot slot kun je je wenden tot de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.info).


Alle regels en procedures m.b.t. kwaliteit zijn vastgelegd in een zgn. kwaliteitsstatuut. De meeste punten die in dit statuut aan de orde komen tref je op deze website aan.Mocht je interesse hebben het hele kwaliteitsstatuut door te nemen kun je dit inzien in onze Karify-bibliotheek in het appje "Praktisch". Ik raad je echter aan de vragen die je hebt gewoon aan mij te stellen. Dit kan tijdens de sessies, of je belt of mailt mij hierover.Kwalificaties


• Psychotherapeut (BIG-registratienr. 49049000916)


• Klinisch psycholoog (BIG-aantekening)


• Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratienr. 29049000925)


• Cognitief gedragstherapeut VGCt


• Supervisor en leertherapeut VGCtPrivacyverklaring in kader van wet AVG


Kora Dijkshoorn, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummerKVK 58992359,hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Kora Dijkshoorn met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1.Toepassing


Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wieKora Dijkshoornpersoonsgegevens verwerkt:


a.(potentiële) patiënten;


b.bezoekers aan de praktijk vanKora Dijkshoorn;


c.bezoekers vanwww.koradijkshoorn.nl;


d.deelnemers aan bijeenkomsten vanKora Dijkshoorn;


e.sollicitanten;


f.alle overige personen die met Kora Dijkshoorn contact opnemen of van wieKora Dijkshoornpersoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.


2.Verwerking van persoonsgegevens


Kora Dijkshoorn verwerkt persoonsgegevens die:


a.een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;


b.met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.een betrokkene zelf heeft ingevoerd om gebruik te kunnen maken van Karify, de e-health-website van Kora Dijkshoorn en medebehandelaar Doris Seibert.


3.Doeleinden verwerking


Kora Dijkshoorn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


a.het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;


b.het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;


4.Rechtsgrond


Kora Dijkshoorn verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:


a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;


b.uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;


c.een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;


d.een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


5.Verwerkers


Kora Dijkshoorn kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Kora Dijkshoorn persoonsgegevens verwerken. Kora Dijkshoorn sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


6.Persoonsgegevens delen met derden


Kora Dijkshoorn deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Kora Dijkshoorn deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


7.Doorgifte buiten de EER


Kora Dijkshoorn geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Kora Dijkshoorn ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


8.Bewaren van gegevens


Kora Dijkshoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Kora Dijkshoorn hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:


a.medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;


b.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


c.gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;


d.gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;


9.Wijzigingen privacystatement


Kora Dijkshoorn kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Kora Dijkshoorn gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10.Rechten, vragen en klachten


U hebt het recht Kora Dijkshoorn te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemenmet Kora Dijkshoorn.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Kora Dijkshoorn persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met Kora Dijkshoorn. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt